• વેબ સાઇટ અનુવાદ 

    1.  www.franklinboe.org પર જાઓ

    2.  અનુવાદ આયકન પર ક્લિક કરો.

  મુખ્ય પૃષ્ઠ અનુવાદ ચિહ્ન

  3. તમારી ભાષા પસંદ કરો.   

  ડ્રોપડાઉનમાંથી ભાષા પસંદ કરો

  4. વેબસાઈટ હવે તમારી ભાષામાં દેખાશે.

   વેબસાઇટ તમારી ભાષામાં દેખાય છે